8. Regiments Musikkorps - før og nu

- af Mogens Gaardbo

 

8. Regiments Musikkorps 1890

8. Regiments Musikkorps 2014

Det nuværende 8. Regiments Musikkorps har rødder tilbage til det 'gamle' 8. Regiments Musikkorps i Aarhus, men også til 7. Regiments Musikkorps i Fredericia.

I 1842 ændrede man hærens organisation, så bataljonerne blev de taktiske kampenheder. Regimenterne blev nedlagt og således også de mange regimentsmusikkorps. Man oprettede så 4 brigademusikkorps, hvor på 26 mands harmonibesætning (altså messing- og træblæsere). Livgardebataljonen beholdt sit musikkorps, der fik samme besætning og størrelse som brigademusikkorpsene. I de følgende 10 år blev der gradvist oprettet 'feltmusikkorps' - ren messingbesætning' - af hornblæserne ved bataljonerne.  I 1867 blev brigademusikkorpsene nedlagt og 'feltmusikken' - bataljonsmusikkorpsene - blev skåret ned til kun 9 musikere. De var garnisonerede to og to og kunne således (og har formentlig oftest gjort det) slå sig sammen til et 18 mands 'halvbrigade-musikkorps'. Tilsammen udgjorde 14. og 20. Bataljons Musikkorps i Aarhus altså et 'halvbrigade-musikkorps'. Halvbrigaderne blev i 1880 til regimenter - i dette tilfælde til 8. Regiment, og de to små bataljonsmusikkorps blev til 8. Regiments Musikkorps. 

Regimentet og musikkorpset var hjemmehørende på Høegh-Guldbergsgades Kaserne og var 1860'erne under ledelse af stabshornblæser (dirigent) Frants Heinrich Collard (f. 1826 i Lauenburg). I 1878 tiltrådte stabshornblæser Julius Bergmann. som blev en af Aarhus kendte skikkelser.

I 1900 blev Bergmann afløst af stabshornblæser Ludwig Maquard Rasmussen - han tog senere navneforandring til Ludvig Makwarth. Han var en fremragende musiker, komponist og arrangør. Foruden mange marcher og småstykker, komponerede han en operette: 'Prinsessen, der ikke kunne le' - og en opera: 'Vår'. Det var under hans taktstok og i hans instrumentation, at 8. Regiments Musikkorps på Store Torv i Aarhus opførte 1. sats af Beethovens 1. Symfoni. Lidt af en bedrift for 15 messingblæsere. Der er en del strid om det, men nogle kilder (bl.a. familien) tilskriver ham ørehængeren 'Sejle op ad åen'. Hvad der der imod er sikkert er, at han er komponisten til den lystige sang 'Hans far han var vognmand i Slagelse' - en fri fortolknng af 'I skovens dybe stille ro'..

Stabshornblæser Julius Bergmann 1885

Stabshornblæser Ludvig Makwarth 1900

Også i Fredericia var der et regimentsmusikkorps. I 1842 blev Fredericia hovedkvarter for 2. Generalkommando, hvorunder hørte 1. Jyske Brigade, bestående af bl.a. 10., 11., 12. og 13. Bataillon. Brigademusikkorpset - som talte ca. 32 musikere - dannedes af de dygtigste hoboister ved disse bataljoner. De havde tidligere spillet i de nedlagte regimenters musikkorps. Når man angiver mere end de normerede 26 musikere kan det skyldes, at 11. Bataillon allerede i 1842 fik et 'feltmusikkorps', som brigademusikken måske har 'lånt' af. Efter 1852 dannede hornblæserne ved de øvrige bataljoner også 'feltmusikkorps'. Tidligere omtalte stabshornblæder Julius Bergmann ved 8. Regiment, kom fra dette fredericianske brigademusikkorps, hvad flere af hens kompositioner vidner om. I 1867 blev 10. og 12. Bataljon til 1. Jyske Halvbrigade og i 1880 til 7. Regiment. De to bataljonsmusikkorps kom således til at danne 7. Regiments Musikkorps.

I 1913 besluttede rigsdagen - under indtryk af de tiltagende politiske spændinger i Europa - at trække nogle regimenter nærmere til hovedstaden. Det betød, at 8. Regiment blev flyttet fra Aarhus til Roskilde og 7. Regiment blev flyttet fra Fredericia til Slagelse. Af grunde som endnu ikke er opklarede, blev regimerntsstabene og musikkorpsene byttet om ved denne flytning - 8. Regiments Musikkorps fra Aarhus under Ludvig Makwarth blev til 7. Regiments Musikkorps i Slagelse - og 7. Regiments Musikkorps fra Fredericia under stabshornblæser Carl Schwartz blev til 8. Regiments Musikkorps i Roskilde.

8. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Carl Schwarz (midt i første række) i Roskilde 1917

8. Regiments Musikkorps virkede i Roskilde - til stor glæde for garnison, borgere og byens musikliv - frem til 1932. Militærmusikken var i spidsen for regimentet eller bataljonerne, når der blev marcheret ud og ind ad byen i forbindelse med øvelser; der blev spillet ugentlige koncerter foran de højere officerers boliger, og sidst men ikke mindst spillede regimentsmusikken koncerter på Stændertorvet, i Byparken og i lystanlægget Trægaarden. Desuden virkede militærmusikerne som dirigenter og instruktører for byens civile musik. Læs meget mere om 8. Regiments Musikkorps i Roskilde i artiklen om 'Regimentsmusikken i Roskilde'. Se endvidere fotogalleriet, hvor der er mange flere fotos af 8. Regiments Musikkorps.

I 1932 blev hele den danske militærmusik uden for Livgarden nedlagt. Alle regimentsmusikkorpsene forsvandt - således også 8. Regiments Musikkorps. Det gik 9 år før der igen blev oprettet regimentsmusik. Det skete i 1941, da Danmark var blevet besat af tyskerne og landet pludselig fik militærmusikken tilbage - men det var tyske musikkorps. Som modvægt besluttede rigsdagen at genoprette 4 danske musikkorps. 8. Regiments Musikkorps var desværre ikke blandt de genoprettede korps.

Men 8. Regiments Musikkorps blev faktisk genoprettet - blot langt senere, nemlig i foråret 1986. Her mødtes i Roskilde 9 musikere - under navnet 'Roskilde Hornorkester' - for at spille musik fra de gamle nodebøger, som nogle af musikerne havde 'arvet' fra det oprindelige 8. Regiments Musikkorps. Det var egentlig blot meningen, at det skulle være lidt uforpligtende samspil hver anden søndag formiddag. Det skete ikke mindst på grund af, at musikerne gerne ville hylde den gamle roskilde-komponist Johannes E. Billesbølle (fremtrædende musiker i det oprindelige 8. Regiments Musikkorps) med en jubilæumskoncert i Roskilde Bypark i anledning af 100-året for hans fødsel. Men ret hurtigt øgedes både ambitionerne og besætningen, således at det kom til at svare til den gamle danske regimentsmusikbesætning fra 1880. Jubilæumskoncerten blev i øvrigt en stor succes med masser af publikum - bl.a. Billesbølles efterkommere.

Roskilde Hornorkester 1987. Fra venstre Robert Svanesøe, Lars Hastrup, Erik Lundgreen, Arne Sørensen, Arne Jakobsen, Bjarne Holm, Martin Corfix, Karsten Brixager, Mogens Gaardbo, Villy Kristiansen, Kai Bundgaard og Lars Birkelund Olsen .

Af de stiftende medlemmer på fotoet har flere senere fået en professionel karriere. Lars Hastrup er free-lance basunist med en karriere i Livgardens Musikkorps og flere symfoniorkestre. Martin Corfix var i en periode trompetist i Fynske Livregiments Musikkorps og Sjællandske Livregiments Musikkorps. Lars Birkelund Olsen er i dag tubaist i Slesvigske Musikkorps. Martin Corfix, Mogens Gaardbo og Kai Bundgaard er stadig musikere i 8. Regiments Musikkorps.

I maj 1988 spillede Roskilde Hornorkester (der indtil da kun havde optrådt i civil) en eftermiddagskoncert foran Istedløven på Tøjhusmuseet. I den anledning blev musikerne uniformeret i museets gamle infanteriuniformer fra 1848 ('landsoldatuniformen'). I den forbindelse tog orkesteret navn efter Roskildes nedlagte musikkorps og kom til at hedde '8. Regiments genoprettede Musikkorps'. Ordet 'genoprettet' er senere gledet ud, således at korpset i dag hedder '8. Regiments Musikkorps'. Det var nærliggende at søge et fast samarbejde med Tøjhusmuseet, og det blev en realitet i 1990.

8. Regiment eksisterer ikke mere som selvstændig enhed, men indgik i Dronningens Livregiment indtil dette regiment også blev nedlagt. Fra Dronningens Livregiment fik vi tilladelse til at bruge betegnelsen '8. Regiments Musikkorps'.

8. Regiments Musikkorps fotograferet i 1990 på Tøjhusmuseet med musikdirigent Robert Svanesøe og stabstambour Jørgen Toronczyk.

I 1986 var det lykkedes, at få den tidligere musikdirigent ved Den Kongelige Livgarde - Robert Svanesøe - knyttet til orkestret som instruktør og musikløjtnant. Titlen 'musikløjtnant' var i hæren fra omkr. 1912 den korrekte betegnelse for det, man i det civile liv kalder en 'kapelmester'. Betegnelsen blev i 1922 ændret til 'musikdirigent'. Svanesøe var musikløjtnant frem til 1992, hvor han efterfulgtes af Arne Ole Stein - mangeårig musiker og i en periode også musikdirigent ved Livgardens Musikkorps. Stein var musikalsk leder af musikkorpset frem til sin død i 1999. Så fulgte et par år med assisterende musikløjtnanter, som bl.a. har været musikdirigent ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Erik Hammerbak og vicemusikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps, Kjeld Mortensen. Fra 2001 til 2003 har musikløjtnant Peter Harbeck stået i spidsen for musikkorpset - Harbeck var dengang musikdirigent ved Livgarden. Efter sommerferien 2003 blev trompetist og dirigent Henrik Madsen ansat som musikløjtnant. I 2015 fratrådte Henrik Madsen. Ny musikløjtnant blev hornist og musikdirigent ved Livgardens Musikkorps, David M.A.P. Palmquist. I 2021 blev endnu en musikløjtnant tilknyttet musikkorpset. Det er tidligere musikdirigent ved Sjællandske Livregiments Musikkorps Mike Cholewa.

8. Regiments Musikkorps i St.Etienne, Frankrig 1994. Musikdirigent Arne Ole Stein, stabstambour er Jesper Hertzberg.

Musikkorpsets evne til gennem de første 25 år, at tilknytte de førende danske militære musikdirigenter, afspejler korpsets ambitioner om en høj grad af professionalisme både i fremtræden og i musik. Korpsets ønske om at være et professionelt musikkorps ses også i sammensætningen af musikere. Mere end halvdelen er i dag professionelle eller tidligere professionelle musikere - flere med en fortid som regimentsmusikere. Det hører også med til billedet, at ingen musikere får penge for spille i 8. Regiments Musikkorps.

8. Regiments Musikkorps ser sig selv som en levende kulturbærer af den danske militærmusiktradition. Og jo flere af hærens professionelle musikkorps der bliver nedlagt, jo vigtigere bliver det. Danmark har en flere hundrede år gammel og helt unik tradition for militærmusik - se artiklen om Dansk Militærmusik - og denne tradition er ved at gå i glemmebogen. 8. Regiments Musikkorps genopliver regimentsmusikken, som den var 'i gamle dage', hvor der rundt om i landet ugentligt var utroligt velbesøgte koncerter på torvet eller i byparken. Desuden kunne byens borgere ofte møde musikkorpsene på march gennem gaden i spidsen for soldaterne på vej fra eller til øvelser.

8. Regiments Musikkorps på Dybbøl Banke 2004.

Musikkorpset er instrumenteret som et typisk dansk regimentsmusikkorps fra perioden 1880-1909. Musikken hentes også fra den tids repertoire, hvor koncerten på torvet eller i byparken med regimentsmusikken bød på marcher, ouverturer, valse, klassiske stykker - men også arrangementer af tidens populærmusik.

Uniformsmæssigt har musikkorpset i mange år lånt Tøjhusmuseets gamle uniformer. Men man har ikke kunne få samme model til alle musikere - dels på grund af uniformernes størrelse, men nok mest på grund af musikernes størrelse (soldaterne var åbenbart ret små i 1848!). Nogle af musikerne havde artilleriuniformer og andre infanteriuniformer - nogle have model 1848, andre model 1880. Musikkorpset har imidlertid nu - med stor og velvillig hjælp fra Den. Kongelige Livgarde - fået fremstillet nøjagtige kopier af uniformen for en musiker i hæren anno 1880. Den tilhørende 'kepi' (hovedbeklædning) blev det muligt at få fremstillet gennem midler fra Tuborgfondet og Nordea-Fondet. Sammenlign f.eks. vores nuværende uniform med billedet af 8. Regiments Musikkorps fra 1890.

8. Regiments Musikkorps har i dag hjemsted på Kastellet i København - og fungerer som Kastellets faste musikkorps. Men Musikkorpset optræder også gerne uden for militært regi. Bl.a. spiller musikkorpset hvert sommer en koncert i Palæhaven i musikkorpsets gamle hjemby, Roskilde. 8. Regiments Musikkorps har også spillet i Norge, i Sverige, Frankrig, Belgien og Luxembourg ligesom korpset flere gange har deltaget i 'Bundesmusikparade' i Tyskland - Europas største omrejsente tattoo. 8. Regiments Musikkorps har i Danmark medvirket ved parader i Fredericia, ved Vestvolden, Garderhøjfortet m.v., ligesom forsvarschefen (der indtil for få år siden havde tjenestebolig i Kastellet) flere gange har benyttet musikkorpset. En enkelt officiel kongeskibsmodtagelse er det også blevet til. Musikkorpsets årlige musikalske højdepunkt er forårskoncerten.

Trods tilhørsforholdet til Kastellet i København er 8. Regiments Musikkorps ikke et af hærens officielle musikkorps, men et frivilligt og på privat basis oprettet musikkorps, der dog har fået forsvarets 'blå stempel' som 'traditionsbærende enhed'. Vi er ikke konkurrenter til hærens få tilbageværende musikkorps, men har et godt og venskabeligt forhold til disse.

Også to kommercielle CD-udgivelser - 'Gammel Dansk Hornmusik' (Danica DCD 8162) og 'Fremad March (Classico 621) er det blevet til, ligesom musikkorpset har medvirket i adskillige film og TV-udsendelser.

Se musikkorpset på video: International militærmusikfestival i St. Etienne i Frankrig i 1994, fra en tappenstreg på Tøjhusmuseet i 1994, fra musikkorpsets besøg i Sønderborg 2004 og fra musikkorpsets deltagelse i Luxembourg International Military Tattoo 2010. Besøg også musikkorpsets hjemmeside. hvor der er musikeksempler. Her kan man også se, hvor musikkorpset spiller næste gang. Endelig kan man søge på '8. Regiments Musikkorps' på YouTube, hvor der ligger mange videooptagelser fra musikkorpsets koncerter og optrædener.

Regentparret hilser på musikkorpset ved en kongeskibsmodtagelse i Sønderborg 2008.