Fotos af 1. Regiments Musikkorps til 1932.

1. Halvbrigades Musikkorps af 1. Sjællandske Brigade var sammensat af 1. og 15. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. 1. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1767 ved Danske Livregiment til Fods - fra 1808 1. Livregiment, som i 1842 bliver til 1. Bataljon. Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. (under krigen i 1864 1. Regiment). 15. Bataljons Musikkorps blev oprettet i 1778 ved Laalandske Infanteri Regiment - fra 1808 Holstenske Infanteri Regiment, der i 1842 bliver til 15. Bataljon (under krigen i 1864 15. Regiment). Musikkorpset er dog nedlagt fra 1842 til 1851/52. Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 1. Regiments Musikkorps med garnison i Kastellet i København. Musikkorpset blev nedlagt i 1932. 1. Regiment - senere Danske Livregiment - fik igen musikkorps i 1953, overført fra 4. Regiment.

1. Bataljons Musikkorps 1863 da musikkorpset med tilnavnet 'Københavnerne' havde garnison i Rendsborg.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

1. Bataljons Musikkorps fotograferet på Kronborg 1865. Det er det samme musikkorps, som ses på billedet fra fra Rendsborg i 1863.

(Foto: Niels Elsborg)

Stabshornblæser og brigademusikdirektør Thorvald Pöckel (1831-1894). Foto fra omkr. 1875. Pöckel var formentlig dirigent for brigademusikkorpset ved 1. Sjællandske Brigade. Dette musikkorps bestod af 1. og 2. Halvbrigades Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Bataljons Musikkorps i lejren ved Hald 1879.

Fra venstre: E. Theilgaard, A. Olsen, Niels Julius Reesen, H. Larsen, Breuning, Christian Frederik Holdthusen (stabshornblæser), J. H. Ehlers, C. Bentzen, J. Damsholdt.

(Foto: Rigsarkivet)

Overhornblæser Frederik Eduard Koefoed, 1. Regiments Musikkorps ca. 1885. Han var bror til stabshornblæser ved Marinens Musikkorps, Sofus Kofoed - og far til senere stabstrompeter Hjalmar Koefoed, 2. Feltartilleriregiments Musikkorps i Holbæk.

(Foto: Privateje)

Pressefoto med teksten 'Brigademusikken spiller i Frederiksberg Have'. Ud fra uniformer og publikums påklædning bedømmes billedet til at være fra sidst i 1880'erne. Betegnelsen 'Brigademusikkorps' blev altså stadig brugt, men i realiteten var det blot 2 regimentsmusikkorps, der blev slået sammen. Her er det 1. og 2. Regiments Musikkorps.

(Foto: Fr. Riise)

'Vagtparaden på Grønningen' 1888. København havde på den tid to daglige vagtparader. Den ene var Livgardens fra Rosenborg Kaserne og til Amalienborg. Den anden gik fra Sølvgades Kaserne til Kastellet. Her kan det udmærket være 1. Regiments Musikkorps der anførte paraden.

(Udsnit af et maleri af Erik Henningsen)

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Anton Jørgen Olsen (f. 1860) omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps marcherer ind i Kastellet 1905.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil)

I sørgeprocessionen ved Kong Christians IXs bisættelse i 1906 ses et meget stort infanterimusikkorps på omkr. 60 musikere. Det er formentli de tre københavnske musikkorps - 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Koloreret postkort)

1. Regiments Musikkorps spiller ved hovedvagten i Kastellet omkr. 1907.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Jørgen Anthon Olsen i lejren ved Asserbo 1908.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps 1911 - efter nedskæringerne var trådt i kraft. Siddende i midten, stabshornblæser Anthon J. Olsen.

Postkortet er sendt fra en gæst Esplanadepavillonen og bag på kortet står: "1ste Infanteriregiments Musikkorps spiller hver aften i Esplanaden 8 - 12. Søndag eftermiddagskoncert 3 - 5." Musikkorpset med garnison i Kastellet har altså ved siden af tjenesten ved regimentet haft fast engagement på 'Esplanadepavillonen'. Den lå ca. hvor Frihedsmuseet ligger i dag. Et lignende postkort findes fra 1912.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers 1912. Se også postkortet fra 1910. Musikkorpset har altså i flere år haft fast engagement på Esplanadepavillonen.

(Postkort)

Stabshornblæser ved 1. Regiments Musikkorps Christian Ehlers 1913.

(Foto: kopi fra samtidigt tidsskrift)

Et musikkorps, sammensat af tre - formentlig 1., 3. og 4. Regimenters Musikkorps - spiller til soldaterjubilæum i Kastellet 1913. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

En bataljon af sikringsstyrken i Gentofte 1914 med 1. Regiments Musikkorps i spidsen. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek))

Soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1917. Her defilerer fanekommandoet forbi veteranerne - anført af 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Christian Ehlers på fløjen.

(Foto: Niels Elsborg)

1. Regiments Musikkorps spiller søndagskoncert i Kastellet i 1917 - under ledelse af  stabshornblæser Christian Ehlers.

(Foto fra filmklip)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1919. 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Niels Elsberg)

I slutningen af 1. Verdenskrig var mange krigsfanger internerede i Danmark - blandt dem var der mange hårdt sårede. Når soldaterne døde, fik de en militær begravelse. Her er et begravelsesoptog i 1919 med døde italienske soldater. Med i optoget er (øverst) 1. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Chr. Ehlers - og (nederst) 4. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Jens Christian Norup.

(Foto: Københavns Museum)

1. Regiments Musikkorps spiller udenfor officersmessen i Asserbolejren 1919 dirigeret af stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Foto: Frederiksværk Lokalarkiv)

Ca. 1920. 1. Regiments Musikkorps svinger ud fra Sølvgades Kaserne med vagtparaden til Kastellet. På fløjen stabshornblæser Chr. Ehlers.

(Postkort)

1. og 2. Regiments Musikkorps ved mindestenen i skanse II på Dybbøl Banke for ”de heltemodige forsvarere af Skanse II 1864”,  september 1920. Nr. 8 fra venstre er stabshornblæser ved 1. Regiment, Chr. Ehlers.

(Postkort)

1. Regiments Musikkorps marcherer ud fra kasernen i Sølvgade 1921.

(Foto: Martin Corfix)

1. Regiments Musikkorps - forstærket med værnepligtige og reservehornblæsere - 1921. Billedet stammer fra et album fra Sønderhald Egnsarkiv ved Randers. Formentlig er musikkorpset på øvelse i Nordjylland med Sønderjysk Kommando. De Sønderjyske øvelsesterrainer lå nu syd for grænsen, og det var endnu ikke tilladt med militære øvelser på private jorder. Man måtte derfor rykke nordpå ved de større øvelser.

(Foto: Privat fotoalbum)

1. Regiments Musikkorps og stabshornblæser Chr. Ehlers ved et soldaterforeningsjubilæum i Kastellet 1922.

(Foto: Niels Elsborg)

Musikere fra 1. Regiments Musikkorps under et hvil omkr. 1925.

Musikeren yderst til venstre er Mozart Poulsen. Han blev nærmest landskendt i 1930, da en af de store morgenavisers retsreportere kunne berette:

"Enhver gammel Soldat ved, hvilket uhyre Ansvar der påhviler ’Horntuderen’, når han har Kasernevagt og skal blæse Mandskabet i ’Lullen’ kl. 10 Aften, eller på højkant fra Tangmadrassen kl. 5 Morgen. Det er en Opgave, der følges med megen Opmærksomhed, og som de Militære Love kræver løst med minutiøs Præcision.

Den menige Signalfortolker skal nok være rettidigt på Pletten, selv om Paaklædningen måske kun er Kappe, Hue og Støvler og ellers den bareste Skjorte indenfor. Men for Militærmusikeren, der kun med mellemrum kommer ud for Tørnen, kan det jo nok knibe med at faa Hornet for Munden lige på Klokkeslettet. Og en stille Morgenstund i forrige Uge, med det for hans Gerning saa passende Fornavn Mozart og det mere almindelige Poulsen til reglementeret Efternavn, var udkommanderet til at udføre den jamrende Morgenkoncert, fik Kastellets Mandskab en frydefuld Ekstra-lur på hele 10 Minutter, fordi Hr. Poulsen istemte Morgenserenaden for sent.

Da den kommanderende General hørte, at han ingenting kunne høre, hvad der altsaa var mod al god Tone indenfor Hæren, blev Musikeren indmeldt, og i Formiddags behandledes den grufulde og uheldsvangre Forbrydelse i Byrettens 9. Afdeling hos Dommer Pihl. Dommeren fik ligefrem et Chock, da det af den fremlagte Rapport fremgik, at Hr. Poulsen til den Menige, der under vilde anstrengelser hin skæbnesvangre Morgen forsøgte at faa ham vækket, havde udtalt, at han vilde blæse det hele et Stykke, hvad han jo i og for sig også skulde have gjort, men blot lidt tidligere og tydeligere.

Rettens afgørelse kom til at lyde på fire Dages Vagtarrest. Naar Regimentets Musikkorps’ Præstationer derfor klinger lidt spædt i de første Dage, saa kender Læserne nu Grunden. Der mangler en Trompeter."

(Foto: trompeterlaug.dk)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1926. 1. Regiments Musikkorps.

(Foto: Niels Elsborg)

Soldaterjubilæum i Kastellet 1927. Formentlig 1. Regiments Musikkorps. 

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

I 1931 blev musikdirigent Georg A. Madsen dirigent for 1. Regiments Musikkorps med garnison i Kastellet i København. Han kom fra 6. Regiments Musikkorps i Odense.

(Foto: Livgardens Historiske Samling)

Soldaterjubilæum i Kastellet med 1. Regiments Musikkorps 1932.

(Foto: Niels Elsborg)

1. Regiments Musikkorps København 1932.

Siddende i første række fra venstre: Ingv. Jepsen, Th. Rasmussen, musikdirigent Georg A. Madsen, H. Nielsen, A. Højager. Anden række fra venstre: Fr. Petersen, A. Kjærgaard, M. Poulsen, C. Meyer, V. Gaaser. Bagerste række fra venstre: C. Pihl, A. Degn, N. Lund, E. Petersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musikkorpset nedlagt i 1932. 1. Regiments Musikkorps fra 1953 var 4. Regiments Musikkorps, der blev overført til 1. Regiment. Se fotos af dette musikkorps under 4. Regiments Musikkorps.